ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  واحد مالی و فروش

رسیدگی به سفارشات، فاکتورها و پرداخت ها


  واحد فنی و پشتيباني

پاسخ گویی به مشکلات فنی و رسیدگی به درخواست های فنی


  واحد مدیریت

پیشنهادات و انتقادات، رسیدگی به شکایات از اپراطورها