ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد مالی و فروش

رسیدگی به سفارشات، فاکتورها و پرداخت ها

 واحد فنی و پشتيباني

پاسخ گویی به مشکلات فنی و رسیدگی به درخواست های فنی

 واحد مدیریت

پیشنهادات و انتقادات، رسیدگی به شکایات از اپراطورها