0.69دلار
ماهانه
هاست لينوکس Mini


Disk Space Quota (MB) 500

Bandwidth Limit (MB) 10000

FTP Accounts 10

Email Accounts Unlimited

Sub Domains Unlimited

Addon Domains 1

Parked Domains 1

MySQl Unlimited

Free SSL
1.16دلار
ماهانه
هاست لينوکس Basic


Disk Space Quota (MB) 1000

Bandwidth Limit (MB) Unlimited

FTP Accounts Unlimited

Email Accounts Unlimited

Sub Domains Unlimited

Addon Domains 6

Parked Domains 6

MySQl Unlimited

Free SSL
2.30دلار
ماهانه
هاست لينوکس Middle


Disk Space Quota (MB) 2000

Bandwidth Limit (MB) Unlimited

FTP Accounts Unlimited

Email Accounts Unlimited

Sub Domains Unlimited

Addon Domains 8

Parked Domains 8

MySQl Unlimited

Free SSL
4.00دلار
ماهانه
هاست لينوکس Standard


Disk Space Quota (MB) 5000

Bandwidth Limit (MB) Unlimited

FTP Accounts 10

Email Accounts Unlimited

Sub Domains Unlimited

Addon Domains 12

Parked Domains 12

MySQl Unlimited

Free SSL
7.00دلار
ماهانه
هاست لينوکس Advanced


Disk Space Quota (MB) 10000

Bandwidth Limit (MB) Unlimited

FTP Accounts Unlimited

Email Accounts Unlimited

Sub Domains Unlimited

Addon Domains Unlimited

Parked Domains Unlimited

MySQl Unlimited

Free SSL