مرکز آموزش

  مقالات

تنظیم DNS ها در کنترل پانل دامین (ایرنیک)
اتصال یک دامنه به هاست مستلزم تنظیم DNS ها (Domain Name Server) می باشد. این کار بسیار ساده در 3...